PLANETS MANTRA YANTRA
Sun (Surya)

"Om hram hrim hraum sah suryaya namah"

7000

Moon (Chandra)

"Om shraam shreem shraum sah chandray namah"

11000

Mars (Mangal)

"Om kraam kreem kraum sah bhaumaya namah"

10000

Mercury (Budh)

"Om braam breem braum sah budhaya namah"

9000

Jupiter (Guru)

"Om graam greem graum sah guruwe namah"

19000

Venus (Shukra)

"Om draam dreem draum sah shukraya namah"

16000

Saturn (Shani)

"Om praam preem praum sah shanaye namah"

23000

Rahu

"Om bhraam bhreem bhraum sah rahave namah"

18000

Ketu

"Om straam streem straum sah ketave namah"

17000